Mededelingen van de Liduina Basiliek
Pinksteren In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u." Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvang de heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven."

Joh. 20, 19-23

H. Geest
Pinksterbrief van de bisschoppen De Nederlandse R.K. bisschoppen hebben voor Pinksteren een brief aan de gelovigen geschreven. U kunt de brief hier lezen.  
Kerkelijk leven op anderhalve meter Op woensdag 20 mei jl. kwamen de diocesane bisschoppen in vergadering bijeen en werden de voorbereide protocollen definitief vastgesteld. Diezelfde avond is een begin gemaakt met het verspreiden van de protocollen naar de parochies en instellingen. De negen dagen van Hemelvaart op weg naar Pinksteren geven als Kerk de gelegenheid om ter voorbereiding van de nieuwe start in gezamenlijkheid te bidden om de Heilige Geest, om wijsheid en de nodige zorgvuldigheid ter wille van de veiligheid.

Het pastoraal team brengt het volgende onder uw aandacht: Vanaf 1 juli a.s. worden de weekeindvieringen onder voorwaarden weer ingepland, niet meer dan 100 plaatsen en reserveringen vooraf. Binnen de deelgemeenschap wordt nog nader overwogen de doordeweekse vieringen, ook onder voorwaarden, niet meer dan 30 plaatsen en eveneens reserveringen vooraf, per 14 juni a.s. in te plannen. Het team volgt hierin strikt de voorschriften en vereisten van het bisdom, uit zorg en verantwoordelijkheid voor allen die de kerkdiensten bezoeken. Nadere berichten volgen.

Na het verspreiden van de protocollen zijn parochies daarmee aan het werk gegaan om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie voor het kerkelijk even op anderhalve meter. Deze vragen zijn verzameld via de bisdommen en Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en in een vraag- en antwoordlijst bij elkaar gezet. U kunt deze lijst hier downloaden.
 
Misintenties en AVG-formulier Vanaf het begin van de Coronacrisis in Nederland zijn er vanaf het weekend van 14 maart jl. geen nieuwe misintenties binnengekomen. Zoals u wellicht weet kunt u op zondagen of bijzondere feestdagen via YouTube de eucharistievieringen bekijken. Het pastoraal team heeft besloten dat er vanaf heden weer misintenties opgegeven kunnen worden.

Houdt u er rekening mee dat de misintentie (de naam) wordt genoemd via YouTube en dus op Internet komt te staan. U moet daarom een AVG-formulier (Algemene Verordening Gegevensbescherming) invullen waarmee u toestemming geeft voor het noemen van de naam via de YouTube vieringen. U kunt het formulier hier downloaden en na het invullen retourneren aan thcmstreep@hetnet.nl

Wilt u een misintentie opgeven, dan verzoeken wij u dringend deze uiterlijk voor woensdagavond door te geven. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met mw. Conny Kappelhof-Streep (010) 426 82 62) of via het e-mailadres thcmstreep@hetnet.nl

De betaling geschiedt op dezelfde wijze als voorheen op bankrekeningnummer NL58 INGB 0000 530 342 t.n.v. 'Pastoor Liduina-Rozenkrans Schiedam' o.v.v. de misintentie, uw naam en uw telefoonnummer.
Misintentie
Viering via YouTube Nu de kerken gesloten zijn voor openbare vieringen vanwege het Corona-virus, is er gezocht naar wegen om toch met elkaar verbonden te blijven. Die mogelijkheid is er nu door het uitzenden van vieringen via het YouTube-kanaal van parochie De Goede Herder.

De eerstvolgende viering die opgenomen wordt, is die van de zevende zondag van Pasen. Ook dit is een besloten viering die niet bijgewoond kan worden. U kunt deze viering hier bekijken. Het liturgieboekje kunt u hier downloaden.
Logo YouTube
H. Liduina bid voor ons Lof zij U Heer, voor het sacrament van de Eucharistie te midden van de beproevingen Liduina's enige troost ten Heil! Lof zij U, Heer, voor het charisma van Liduina om anderen te troosten, dank zij de troost, die zij U ontving. Door Christus onze Heer.

Moge de engelbewaarder ons troosten, zoals God dit aan u heeft gegeven, door Christus onze Heer. Amen.

Uit het Getijdenboek

Liduina
Activiteiten rondom Sint Liduina afgelast. Rondom, de 'eigenlijke' feestdag van de heilige Liduina, 14 juni, waren er enkele vieringen en activiteiten aangekondigd. Op zondag 14 juni zou er om 16.00 uur een feestelijk Liduina Lof in de basiliek zijn. Op maandag 15 juni had de Broederschap van Sint Liduina een bezinnende avond in de Liduinabasiliek en in De Wilgenburg georganiseerd, met de vespers en een inleiding door kardinaal dr. W.J. Eijk over 'Sint Liduina en het lijden'. Door de preventiemaatregelen tegen het Corona-virus kunnen deze vieringen en activiteiten niet doorgaan. Wij hopen op een later ogenblik, als dit weer mogelijk is, alsnog samen te komen rond de heilige Liduina en de dilemma's waarvoor het lijden ons als christengelovigen plaatst.

Rector H. Egging

 
Corona-noveen Wilt u meedoen met de noveen? Bidt dan negen dagen op rij, iedere dag het gebed van de bisschoppen, een Onze Vader, een Wees Gegroet en voeg daar uw persoonlijke intentie aan toe. Gebed van de bisschoppen:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken Corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij Uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot Uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.
Opening Corona-noveen
Collecte De Corona-crisis trekt een zware financi&eul;le wissel op parochies. Deze lopen duizenden euro's aan collectegeld en andere inkomsten mis nu ze geen publieke vieringen kunnen houden door de Corona-maatregelen, zo blijkt uit onderzoek van Katholiek Nieuwsblad. Een overgrote meerderheid van de parochies zag een substantiële daling van de collecte-inkomsten van 40% of meer. Ook signaleren parochies teruglopende inkomsten uit parochie-activiteiten, verhuur. Slechts een handjevol parochies geeft aan daardoor in acute financiële nood te zijn gekomen, maar een meerderheid geeft aan wel binnen afzienbare tijd financiële problemen te verwachten wanneer de situatie niet snel verandert.

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Wij vragen u in deze zorgwekkende periode, indien dit voor u mogelijk is, uw betrokkenheid bij de kerk te (blijven) tonen door een collecte.

U kunt uw collecte storten op bankrekeningnummer NL75 INGB 0000 3848 27 t.n.v. 'Par DGH Exploit -DG Liduina Basiliek' o.v.v. 'collecte'.

Als u de 'Givt'-app op uw mobiele telefoon geïnstalleerd heeft, dan kunt u ook vanuit huis als volgt een bijdrage aan de collecte geven:

  • Open de Givt-app op uw telefoon en tik rechtsonderaan op 'Inloggen'.
  • Vul uw wachtwoord in en tik op 'Inloggen'.
  • Vul het bedrag in dat u wilt geven bij de eerste collecte. Dat is bij ons de kaarsencollecte. Wilt u niet aan de kaarsencollecte geven, dan is de eerste collecte de hoofdcollecte. Door op het plusje te tikken, kunt u steeds een collecte toevoegen. (Soms is er ook een deurcollecte. Dat is dan bij ons de derde collecte).
  • Tik op de groene knop ' Volgende'.
  • Tik op 'Lijst. Kies een doel uit de lijst'.
  • Tik op het blauwe icoontje 'Kerk'.
  • Typ in het zoekvak 'Liduina', tik op 'Zoek' en daarna op 'Liduina Basiliek Schiedam'.
  • Tik op de groene knop 'Geven'.
  • De app bevestigt de gift waarna u op 'Volgende' en 'Sluiten' kunt tikken.
  • Log uit door op de drie horizontale streepjes linksboven in uw scherm te tikken en daarna op 'Uitloggen' te tikken.
Op dinsdag of woensdag wordt het bedrag van uw bankrekening afgeschreven.
Logo-Givt
Gebed van paus Franciscus O Maria, u schittert altijd op ons pad als een teken van redding en hoop. We vertrouwen onszelf aan u toe, gezondheid van de zieken, die bij het kruis deelnam aan Jezus' pijn, uw stevig staande houdend. U, redding van het Romeinse volk, weet wat we nodig hebben, en we weten zeker dat u zult voorzien, zodat wij, net als in Kana in Galilea, weer vreugde mogen zien na deze tijd van beproeving. Help ons, moeder van Goddelijke Liefde, om de wil van de Vader te aanvaarden en te doen wat Jezus ons zei, die zelf ons lijden op zich nam en ons verdriet droeg, om ons, door het kruis, te leiden naar de vreugde van de verrijzenis. Amen. Paus Franciscus
Bewoning paters S.V.D. in de pastorie Sinds enig tijd is pater Tony Tran S.V.D. woonachtig in de pastorie. Binnenkort zal pater Tony Nederland gaan verlaten omdat hij een benoeming in Vietnam heeft aanvaard. Natuurlijk wensen wij hem veel succes toe! De kamer zal niet lang leeg staan omdat eerdaags de communiteit van de paters weer zal worden aangevuld. De gast van de paters zal zich aansluiten bij de gemeenschap van de paters.  
Berenjacht in Nederland Waarschijnlijk dat het u niet is ontgaan dat er op veel plekken knuffelberen achter de ramen zijn geplaatst. De berenjacht is een initiatief om kinderen af te leiden van het Coronavirus en is geïnspireerd op het in 1995 verschenen prentenboek 'Wij gaan op berenjacht'. Het idee voor deze jacht is eigenlijk heel eenvoudig: mensen zetten een knuffelbeer voor het raam, kinderen gaan een blokje om en gaan op zoek naar de beren in de buurt en turven deze af. Wie de meeste beren heeft gezien...

Inmiddels is de berenjacht in Nederland bijna passé, ook in België. In Vlaanderen verzon een parochie een nieuwe variant op de berenjacht: op een groot aantal plaatsen in Vlaanderen kan men nu Mariabeelden zoeken. Men is op het idee gekomen omdat de maand mei bij uitstek een Maria maand is.

Bron: Katholiek Nieuwsblad


Zouden wij in Nederland ook iets dergelijks kunnen organiseren?... Op zoek naar Maria...
Mariabeeldje
H. Corona De heilige van de maand mei is de H. Corona, ook wel Korona of Stephania. Haar gedachtenis is op 14 mei.

De H. Corona is een relatief onbekende heilige van de katholieke Kerk, die waarschijnlijk rond 160 in Egypte of in Syrië of in Antiochië is geboren en die op 16-jarige leeftijd het martelaarschap onderging. De vroegchristelijke martelares stierf waarschijnlijk rond 177 op 16-jarige leeftijd in de tijd van vervolging van Christenen samen met haar vader, St. Victor van Siena. Volgens andere bronnen was Corona de vrouw van de martelaar Victor. Ze werd gearresteerd omdat ze probeerde mensen te troosten die werden gemarteld. Haar dood was erg wreed.

De afgelopen maanden wordt deze grotendeels vergeten heilige opnieuw bekend. Dit gaat terug op het feit dat de plattelandsbevolking van Wenschel, een bedevaartsoord rond haar verering, haar aanriep tegen ziektes onder hun vee. De legende van de Heilige Corona is verbonden met die van de heilige Victor van Damascus. Vaak worden ze ook samen genoemd. Victor was een Romeinse soldaat, afkomstig van het Italiaans schiereiland die in Damascus diende ten tijde van keizer Antoninus Pius. Vanwege zijn christelijk geloof werd Victor van Damascus gemarteld en terechtgesteld. Zijn ogen werden uitgestoken en hij werd onthoofd, dit vond plaats in Damascus. Corona, een jong meisje, stond hem bij tijdens zijn marteling.

De H. Corona wordt voornamelijk vereerd in Oostenrijk en het oostelijk deel van Beieren. In deze gebieden zijn verschillende bedevaartsoorden rond haar verering te vinden. Ze wordt beschouwd als beschermheilige van geldzaken (de Oostenrijkse munt is naar haar vernoemd). Ze wordt ook genoemd als beschermheilige van slagers en van houthakkers. En - heel actueel - de heilige kan ook aangeroepen worden voor bescherming tegen epidemieën, ook al is dat maar een plaatselijke traditie: In St. Corona-am-Wechsel in Oostenrijk werd deze heilige al in de 16e of 17e eeuw bij vee-epidemieën aangeroepen. Het Corona-virus is door dieren aan de mens is doorgegeven, en dat wordt in deze Oostenrijkse traditie dan ook aan elkaar verbonden.

Laten we haar speciaal aanroepen in deze dagen om bij God voorspreekster te zijn tegen dit virus!
H. Corona
Busreis naar Steyl geannuleerd De voor 27 juni geplande busreis naar Steyl is vanwege de Corona-crisis geannuleerd. Mogelijk dat we dit later in het jaar, als het weer kan, alsnog organiseren.