LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Geschiedenis van de parochie

Singelkerk

Op 31 augsutus 1877 werd door mgr. P.M. Snickers, de bisschop van Haarlem (Schiedam behoorde toen tot het bisdom Haarlem) toestemming gegeven tot het stichten van een nieuwe kerk in het Singelkwartier, nadat het katholieke echtpaar Van der Burg-Straathof hiervoor een groot stuk land had geschonken. Begin 1878 werd begonnen met de bouw van de kerk. Drie jaar later vond op 12 mei 1881 de plechtige consecratie plaats en werd de kerk in gebruik genomen. Aanvankelijk als bijkerk van de Sint Jan de Doperkerk, later als zelfstandige parochie. De bediening werd tot 1967 verzorgd door de paters Dominicanen. De grote devotie van de Dominicaner-orde is het rozenkransgebed. Daarom werd de kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans.

Singelkerk

Liduinakerk

In 1859 werd aan de Nieuwe Haven in Schiedam de Onze Lieve Vrouw Visitatie-kerk in gebruik genomen. In de volksmond werd deze de Frankelandsekerk genoemd naar het gebied (West-Frankeland) waarin ze lag. In 1892 werd in deze kerk een Sint Liduinakapel ingericht met onder andere een Liduina-altaar, een vergulde reliekschrijn en een beeld van Liduina met haar engel. In 1931 werd de kerk dan ook officieel toegewijd aan de heilige Liduina en werd ze Liduinakerk genoemd. Deze kerk werd in 1968 afgebroken, waarna de verering van Sint Liduina overgebracht werd naar de Singelkerk die daardoor de naam R.K. Parochie van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans kreeg.

Frnakelandse kerk

Liduinabasiliek

De Singelkerk werd op 18 juni 1990 door paus Johannes Paulus II tot basiliek (Basilica Minor) verheven en heet vanaf toen: Basiliek van de Heilige Liduina en Onze Lieve Vrouw Rozenkrans. In de volksmond wordt ze Liduinabasiliek genoemd. De titel 'Basiliek' kan aan kerken worden verleend die een bijzondere betekenis hebben voor het bisdom, het land of de wereld. De Liduinabasiliek heeft die bijzondere betekenis omdat zich in de kerk de stoffelijke resten van de H. Liduina bevinden. De Liduinabasiliek is de enige basiliek in het bisdom Rotterdam.

Sigillum Liduinabasiliek Schiedam

De Goede Herder

Het toenemende priestertekort en de kleiner wordende parochies hebben geleid tot de beleidsnota 'Samenwerking geboden' van het bisdom Rotterdam. Daarin wordt uitgegaan van een verregaande clustervorming van parochies als oplossing voor dit probleem. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een fusie op 1 juli 2011 van de parochies uit Schiedam (Liduinabasiliek, H. Hart van Jezus, St. Jan de Doper-Visitatie, HH. Jacobus en Martinus), Vlaardingen (Willibrord) en Maassluis (HH. Andreas, Petrus en Paulus) tot één nieuwe parochie met de naam 'De Goede Herder'.

Logo Goede Herder parochie

Geloofsgemeenschap 'De Goede Herder Schiedam'

De periode 2011-2016 liet een grote daling zien in de participatie van katholieken in de parochie hetgeen een wezenlijke dreiging betekent voor pastorale activiteiten en financiën. Dit sluit aan bij de conclusies van het Kaski-onderzoek 'God in Nederland'. Na overleg met de bisschop heeft dit geleid tot de notitie 'Stip op de horizon' (2017) waarin uiteindelijk gekozen werd voor het scenario dat er binnen 5 jaar in elke stad één geloofsgemeenschap gevormd wordt die in één kerkgebouw huist. Voor Schiedam betekende dit dat de H. Hartkerk en de Sint Jan de Doper-Visitatiekerk per 1 juli 2020 zijn gesloten. Bij een evaluatie zal worden bezien of de Sint Jacobuskerk op termijn aan de eredienst wordt onttrokken. Alle geloofsgemeenschappen zullen dan samen kerken in de Liduinabasiliek.


Pastoraal team van de parochie

Pastoor, moderator

Drs. Ch.E.M. Duynstee (pr). Pastoor Duynstee werd in 1958 geboren in Maastricht en na een opleiding op Vronesteijn op 1-6-1996 tot priester gewijd. Pastoor Duynstee heeft economie gestudeerd in Rotterdam en theologie in Utrecht. Vervolgens heeft hij in zijn eerste benoeming in Vlaardingen de fusie van vier parochies meegemaakt. Tot het najaar van 2009 werkte hij nog in Rotterdam-Oost / Capelle a/d IJssel. Sinds januari 2010 werkt hij weer in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Pastoor Duynstee is te bereiken via het e-mailadres: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl

Duynstee

Rector Liduina Basiliek

Drs. H.M.W. Egging (pr). Rector Egging is geboren op 5 december 1958 te Heerlen. In 1990 behaalde hij aan de universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen zijn doctoraal examen pastoraaltheologie met specialisatie missiologie. Van 1992 tot 2001 was hij pastoraal werker Arbeidspastoraat bij het bisdom Rotterdam. Aansluitend werkte hij van 2001-2006 in parochies in Den Haag als pastoraal werker en als diaken. In de tussentijd volgde hij een persoonlijke leerroute bij het centrum voor priesteropleiding Vronesteyn te Voorburg. Op 18 november 2006 werd hij tot priester gewijd. Vervolgens was hij werkzaam in Rotterdamse parochies. Per 1 januari 2013 is pastor Egging benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het regio-vicariaat Rotterdam. De taakverdeling vicaris/pastor is 20%/80%. Per 5 maart 2014 is pastor Egging benoemd als lid van het pastoraal team van parochie De Goede Herder en als rector van de Liduinabasiliek. E-mail: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl

Egging

Pastor S.V.D.

Dr. A. Kunnekkadan (pr). Pater Kunnekkadan is geboren in India. Hij is lid van de sociëteit SVD (Societas Verbi Divini), de internationale congregatie 'Gezelschap van het Goddelijk Woord'. Tot zijn vertrek naar Nederland in 2005, gaf hij les in Indiase filosofie en religies. In Nederland was hij vanaf 2007 tot juni 2016 als studentenpastor werkzaam in Den Haag, Delft en Rotterdam (studentenparochie St. Catharina van Alexandrië). Sinds maart 2014 woont pater Kunnekkadan samen met enkele medebroeders in de pastorie van de Liduinabasiliek. Voor de helft van zijn tijd is hij werkzaam in parochie De Goede Herder en sinds mei 2016 is pater Kunnekkadan voor zijn congregatie benoemd als provinciaal overste. Hij vervult beide taken in deeltijd. Afwisselend werkt pater Kunnekkadan een week voor de parochie en een week voor zijn congregatie. E-mail: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl

Kunnekkadan

Pastor S.V.D.

M.V. Tharsis (pr). Pater Tharsis werd geboren in 1984 in India. In 2010-2011 heeft hij in Odisha gewerkt met lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen en met melaatsen. In 2005-2006 heeft hij voor de sloppenwijkbewoners in Chennai gewerkt. Hij is priester gewijd op 8 mei 2015 en is evenals pater Kunnekkadan lid van de SVD. Hij is sinds 2016 in Nederland en woont in Schiedam. Pater Tharsis geeft sinds februari 2019 Bijbel Meditatie en muziek voor mensen die ziek zijn en pijn hebben. Per 1 september 2019 is pater Tharsis als lid van het pastoraal team van parochie De Goede Herder benoemd. E-mail: pastoraalteam@goedeherderparochie.nl. Op 27 oktober 2019 werd pater Tharsis geïnterviewd tijdens het geloofsgesprek op televisie van de KRO/NCRV. U kunt de uitzending hier terugkijken.

Tharsis

Secretariaat

Lex Wepster is medewerker van het pastoraal team. Hij is geboren te Rotterdam in 1956. Lex heeft commerciële economie gestudeerd aan de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam en werkte o.a. voor de grafische industie, de scheepvaart en satellite communicatie, in Noord- en Zuid Amerika, Afrika en Azië. Sinds 2002 is hij lid van het mannenkoor van de Sint Liduinabasiliek. Naast het zingen van het Latijn heeft hij zich ‘IN HONOREM DEI’ als secretaris en penningmeester ingezet, alsmede voor de bijschrijving van de gregoriaanse zang op de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Hij is te bereiken op zijn telefoonnummer 06 - 55 86 54 69, op de parochie telefoon 06 - 31 99 09 59 en via email: a.wepster@goedeherderparochie.nl

Wepster

Informatiebladen

Nieuwsbrief

Onze wekelijkse nieuwbrief ligt iedere zaterdag achter in de kerk. Hierin vindt u naast contactgegevens de liturgische vieringen, misintenties en belangrijkste mededelingen voor de komende week. De mededelingen en de liturgischevieringen vindt u ook op de home-pagina.

Kerk aan de Waterweg

Viermaal per jaar verschijnt het parochieblad 'Kerk aan de Waterweg' van onze parochie 'De Goede Herder'. Achter in de kerk liggen exemplaren om mee te nemen. U kunt het blad ook hier vinden.