LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Hier plaatje

Scherm:

Eucharistievieringen

Zondag

10.00 uur Hoogmis met wisselende muzikale ondersteuning.

  • 1e zondag van de maand: Gregoriaans/Latijn met Nederlandse liederen, verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei.
  • 2e zondag van de maand: Latijn met Nederlandse liederen, verzorgd door het dameskoor Jubilatio.
  • 3e zondag van de maand: Gregoriaans/Latijn met Nederlandse liederen, verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei.
  • 4e zondag van de maand: Nederlandse liederen, verzorgd door de Cantorij.
  • 5e zondag van de maand: Latijn met Nederlandse liederen, verzorgd door het dameskoor Jubilatio.

Woensdag
8.30 uur Eucharistieviering zonder zang.

Donderdag
19.00 uur Eucharistieviering zonder zang.

Vrijdag
8.30 uur Eucharistieviering zonder zang. Aansluitend wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur.

Zaterdag
18.00 uur Eucharistieviering zonder zang. Deze viering is de vigilie van de zondag.
Eucharistie

De Eucharistie

In de evangeliën van Matteus, Marcus en Lucas (Mt. 26, 26-29, Mc. 14, 22-25, Lc. 22, 15-20) wordt bericht over het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Op de avond voor zijn lijden en kruisdood nam Jezus brood, sprak een zegenbede of dankgebed uit, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam. Hij nam de beker en zei: dit is mijn bloed.

Het Johannes evangelie bericht ook over de laatste maaltijd van de Heer. Bij Johannes wordt uitgebreid verteld van de voetwassing door Jezus tijdens die maaltijd. Jezus zegt: 'als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb' (Joh. 13, 14-15).

Het oudste getuigenis in het Nieuwe Testament vinden we bij Paulus (1 Kor. 11, 23-26): Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam, en na gedankt te hebben het brak en zei 'Dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis'. Zo ook na de maaltijd de beker, met de woorden 'Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt, tot mijn gedachtenis'. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

In de overlevering die Paulus doorgeeft in de Krintebrief staat: 'dat de Heer Jezus [..] brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: Dit is mijn Lichaam voor u [..] zo ook na de maaltijd de beker' ( 1 Kor. 11, 23-27). Bij Lucas (Lc. 22, 19) wordt geschreven dat Jezus brood nam, een dankgebed uitsprak, het brak en het gaf met de woorden: Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt.

De Kerk heeft vanaf haar begin gehoor gegeven aan de oproep van de Heer zoals deze verwoord is in het Bijbels getuigenis. In Handelingen (Hand. 2, 42) staat te lezen over de eerste christenen: 'Zij legden zich ernstig toe op de leer der apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en in het gebed'.

Jezus hield met de apostelen in Jeruzalem het laatste avondmaal. Het jaarlijkse Joodse paasfeest was op komst: 'Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe' (Joh. 13, 1). Het Joodse paasfeest gedenkt de bevrijding van het volk uit de slavernij van Egypte. Zoals het volk van God in de tijd van Mozes aan de vooravond stond van de uittocht door de Rode Zee naar het beloofde land (Ex. 12-14), zo staat Jezus bij het avondmaal aan de vooravond van zijn tocht door de dood aan het kruis naar het leven, de overtocht naar zijn Vader. In de eucharistie gedenkt de Kerk Christus' kruisdood en verrijzenis. 'De eucharistie is bij uitstek het sacrament van het paasgeheim' (paus Johannes Paulus II).

Jezus zegt: 'Doet dit tot mijn gedachtenis' (1 Kor. 11, 24). 'Gedenken' houdt niet in dat we in de eucharistie alleen met een herinnering bezig zijn uit het verleden. 'Gedenken' betekent dat we Christus opnieuw in ons midden ontmoeten en ontvangen, hier en nu. De kruisdood en opstanding van Christus hebben verlossing bewerkt. De verlossing door zijn overwinning op de dood - eens en voor altijd - wordt in de viering van de eucharistie voor ons in het heden geplaatst, present gesteld. In de viering van de eucharistie worden wij door Christus met elkaar verbonden en wordt de gemeenschap van de Kerk door Jezus zelf opgebouwd (communio).

In de eucharistie gedenkt de Kerk enerzijds het sterven van Christus aan het kruis: 'de Heer gaf een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe'. In de viering van de eucharistie wordt zo het kruisoffer van Christus present gesteld. Anderzijds is er sprake van maaltijd houden: 'telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt' (1 Kor. 11, 26). De gekruisigde en verrezen Heer is onze gastheer en tegelijkertijd ons voedsel. Daarom wordt in de eucharistie niet alleen gesproken van tafel (maaltijd), maar ook van altaar (offer). Door onze deelname aan de eucharistie worden wij verbonden met de opgestane Heer en krijgen wij deel aan zijn overwinning op de dood. Wij krijgen deel aan zijn leven. 'In de eucharistie komt de Heer de mens tegemoet en is reisgezel van de mens' (paus Benedictus XVI).

Meer informatie over wat er in de Eucharistieviering - ook wel H. Mis genoemd - gebeurt, kunt u lezen in de brochure 'Wat gebeurt er in de mis' van Y. de Jong, priester van het Bisdom Rotterdam. U kunt deze brochure hier downloaden.

Laatste-Avondmaal

Misintenties

Wat is een misintentie

Een misintentie is een gebedsintentie die tijdens de eucharistieviering na de voorbeden wordt voorgelezen en zo ingevoegd wordt in het grote gebed van de Kerk. Het is de gehele gemeenschap - eigenlijk de gehele Kerk van hemel en aarde - die zich verbonden weet, iedere keer dat er een speciale intentie is voor een bepaald lid van de Kerk.

De meeste intenties in onze kerk zijn voor een overledene. Maar een intentie kan ook persoonlijk zijn voor bijvoorbeeld gezondheid, studie, werk of voor anderen zoals kinderen, een vriend in moeilijkheden, voor een zieke, voor de paus, voor vrede. Of uit dankbaarheid, bijvoorbeeld bij een verjaardag, bij een huwelijksjubileum, bij genezing.

Het is gebruikelijk om voor een misintentie een stipendium (een bepaald bedrag) te geven. Het gebruik van het stipendium vindt zijn oorsprong in de liturgie zelf. Bij het gereed maken van de gaven (de offerande) in de eucharistieviering brachten de gelovigen hun gaven (aanvankelijk in natura en later in geld) naar voren. Deze offergaven, als teken van het persoonlijk deelnemen aan de eucharistieviering, van het delen in de zelfgave van Christus, waren bestemd voor het werk van de kerk, de zorg voor de behoeftigen en voor het levensonderhoud van de priester.

In parochie De Goede Herder is het richtbedrag voor een misintentie 15,00 euro, maar de hoogte van het bedrag mag nooit een beletsel zijn om een misintentie op te geven. Men kan Gods barmhartigheid of het offer van Christus niet kopen. In Nederland gaat het geld van de misintenties naar de parochie, die daarvan de priester betaalt, het kerkgebouw onderhoudt, verwarmt, enz.

Bidden

Een misintentie opgeven

U kunt een misintentie opgeven door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer. U kunt ook (liefst vóór donderdag) contact opnemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep via telefoon (010) 426 82 62, of via e-mail: thcmstreep@hetnet.nl


Luister live

Kerkdienst live beluisteren

Voor diegenen die slecht ter been zijn of wegens ziekte niet naar de basiliek kunnen komen, is er de mogelijkheid om thuis alle vieringen 'live' te beluisteren via ons kerktelefoonsysteem. Indien u hierin geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op met mevrouw Bakker, telefoon: (010) 426 72 83. Er wordt dan bij u thuis een kastje geplaatst waarmee u de vieringen kunt beluisteren. U kunt ook via de computer luisteren door hier of op nevenstaande afbeelding te klikken. De uitzending start automatisch als de eucharistieviering begint

Kerkdienstgemist

Opnamen terugluisteren en/of opslaan

Van de eucharistieviering op zondagochtend, woensdagochtend, donderdagavond, vrijdagochtend en zaterdagavond wordt een opname gemaakt. Iedere opname wordt een jaar bewaard en daarna gewist. Wilt u een opname terugluisteren of op uw computer opslaan, klik dan op dezelfde link als hierboven. Zoek de gewenste opname en klik vervolgens op het microfoonsymbool. Klik daarna op het afspeelsymbool om te luisteren. Klik op de downloadknop om de opname op uw computer op te slaan. Is er een speciale viering buiten de hierboven genoemde en u wilt dat daar een opname van gemaakt wordt, geeft u dit dan door aan de beheerder: webbeheerder@liduinabasiliek.nl.