LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Vastenactie

Achterin de kerk liggen folders met meer informatie over de Vastenactie 2023, de vastenzakjes waarin u uw bijdrage kunt doen en de bekende doos waarin u uw giften c.q. vastenzakje kunt deponeren. U kunt ook geld storten op het bankgironummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Meer informatie vindt u in deze derde brief of op de website vastenactie.nl. In het weekend van palmzondag is er een extra deurcollecte voor de Vastenactie.

Vastenactie

Paaskaars

Dit weekend is de laatste mogelijkheid om een paaskaars te bestellen. In de sacristie kunt u de afbeeldingen van de kaarsen bekijken en ook uw bestelling doorgeven. Uitsluitend contante betaling; geen bankoverschrijvingen.


Kruisweg

Gedurende de Veertigdagentijd bidden we op de vrijdagavonden om 19.00 uur de Kruisweg. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Kruisweg

De opwekking van Lazarus

In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden Hem nu de boodschap: 'Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek.' Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: 'Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden.' Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat hij ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: 'Laat ons weer naar Judea gaan.' De leerlingen zeiden: 'Rabbi, nog pas probeerden de Joden U te stenigen en gaat Gij er nu weer heen?' Jezus antwoordde: 'Heeft de dag geen twaalf uren? Overdag kan iemand gaan zonder zich te stoten, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar gaat iemand 's nachts dan stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is.' Zo sprak Hij. En Hij voegde er aan toe: 'Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem te wekken.' Zijn leerlingen merkten op: 'Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden.' Jezus had echter van zijn dood gesproken, terwijl zij meenden dat Hij over de rust van de slaap sprak. Daarom zei Jezus hun toen ronduit: 'Lazarus is gestorven, en omwille van u verheug ik Mij dat Ik er niet was, opdat gij moogt geloven. Maar laat ons naar hem toegaan.' Toen zei Tomas, bijgenaamd Didymus, tot zijn medeleerlingen: 'Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.' Bij zijn aankomst bevond Jezus dat hij al vier dagen in het graf lag. Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. Vele Joden waren dan ook naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: 'Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.' Jezus zei tot haar: 'Uw broer zal verrijzen.' Marta antwoordde: 'Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.' Jezus zei haar: 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?' Zij zei tot Hem: 'Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.' Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen en zei zachtjes: 'De Meester is er en vraagt naar je.' Zodra zij dit hoorde, stond zij vlug op en ging naar Hem toe. Jezus was nog niet in het dorp aangekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had. Toen de Joden die met Maria in huis waren om haar te troosten, haar plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden zij haar in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen Maria op de plaats kwam waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet zodra zij Hem zag en zei: 'Heer, als Gij hier was geweest zou mijn broer niet gestorven zijn.' Toen Jezus haar zag wenen, en eveneens de Joden die met haar waren meegekomen, doorliep Hem een huivering en diep ontroerd sprak Hij: 'Waar hebt gij hem neergelegd?' Zij zeiden Hem: 'Kom en zie, Heer.' Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: 'Zie eens hoe Hij van hem hield.' Maar sommigen onder hen zeiden: 'Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?' Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: 'Neemt de steen weg.' Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: 'Hij riekt al, want het is al de vierde dag.' Jezus gaf haar ten antwoord: 'Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult zien als gij gelooft?' Toen namen zij de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: 'Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.' Na deze woorden riep Hij met luider stem: 'Lazarus, kom naar buiten!' De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: 'Maakt hem los en laat hem gaan.'

Joh. 11, 1-45
De opwekking van Lazarus

Palmpaasstokken

Op zaterdag 1 april om 13.00 uur in de Wilgenburg is er weer de mogelijkheid om met de kinderen een palmpaasstok te maken. Voor de stokken wordt gezorgd. Voor de versiering van de palmpaasstokken dient u zelf een schaar en iets lekkers mee te nemen, u kunt hierbij denken aan een broodhaantje, chocolade eitjes, rozijnen etc.

Palmpaasstok

Schuldhulpmaatje Schiedam zoekt nieuwe coördinator

Schuldhulpmaatje is een organisatie die er op gericht is om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.

Schuldhulpmaatje Schiedam is op zoek naar een nieuwe coördinator. Als coördinator van de vrijwilligers ben jij het primaire aanspreekpunt voor zowel vrijwilligers als hulpvragers. Samen met onze andere coördinator voer jij intake gesprekken met potentiële hulpvragers en/of vrijwilligers.

De volledige vacaturetekst en een e-mailadres waar u zich kunt aanmelden, vindt u in deze brief.

Schuldhulpmaatje

Vesperviering

De eerstvolgende vesperviering is op vrijdag 31 maart om 17.00 uur. Voorafgaand aan de vesperviering is er thee/koffie en ontmoeting in de Wilgenburg vanaf 16.00 uur. U bent van harte welkom via de zij-ingang van de basiliek. De viering wordt opgenomen en is vanaf 20.00 uur ook hier te bekijken. De Vesperdienst is een initiatief van een aantal parochianen onder de verantwoordelijkheid van de pastoraatsgroep Schiedam. Het liturgieboekje kunt u hier vinden.

Vespers

Reis naar Lourdes

Reisvereniging 'Huis voor de pelgrim' gaat weer reizen organiseren, o.a. naar Lourdes. Vanuit de parochie zal er een Lourdesreis in september worden georganiseerd. Wilt u hierover meer weten, komt u dan naar de informatiemiddag op 12 april, aanvang 14.00 uur in de Wilgenburg. Achterin de kerk ligt informatie materiaal.

Grot van Lourdes

Matthäus Passion

Op woensdag 29 maart 2023 om 19.15 uur zal in de Grote- of Sint Janskerk te Schiedam de Matthäus Passion van J.S. Bach weer uitgevoerd worden. Kaartverkoop in de voorverkoop 40,00 euro, aan de deur 45,00 euro. Voorverkoopadressen: Via het contactformulier op de website van de de Matthäus Passion Schiedam, bij Schiedams Boekhuis, Hoogstraat 10, Boekhandel Postscriptum, Winkelcentrum Spaland (na komende zaterdag vanwege verbouwing veertien dagen gesloten) en Stichting Promotie Schiedam/I-Punt, Lange Kerkstraat 39.

Matteus Passion

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 12, 2023

Zaterdag

25 maart

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD.

Zondag

26 maart

10.00 uur Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door de Cantorij bestaande uit leden van het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

29 maart

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

30 maart

19.00 uur Eucharistieviering.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

31 maart

8.30 uur Eucharistieviering. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen.
17.00 uur Vesperviering. Het liturgieboekje kunt u hier vinden.
19.00 uur Bidden van de Kruisweg.

Zaterdag

1 april

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. Palmzondag viering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Er is een extra deurcollectie voor de vastenactie.

Zondag

2 april

10.00 uur Palmzondag. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Er is kinderwoorddienst en crèche. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. Er is een extra deurcollectie voor de vastenactie. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater C. Ebaa CSSp.

Maandag

3 april

19.00 uur Boeteviering door pater Tharsis SVD. Aansluitend is er gelegenheid tot persoonlijke biecht.