LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Roepingenzondag

Volgende week zondag is het Roepingenzondag. Op Roepingenzondag bidt de Kerk om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Het thema van Roepingenzondag 2024 luidt: 'Wat vraagt God van mij?'. God roept mensen heel persoonlijk. Elk jaar wordt Roepingenzondag gevierd op de Vierde Zondag van Pasen. Ook dit jaar wordt gecollecteerd voor Vronesteyn het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. Wij bevelen u van harte de deurcollecte aan. Ook kunt u een bedrag overmaken op bankrekening NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn. Het centrum heeft de ANBI-status.

In Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Dit alles met het oog op hun dienstwerk als priesters en diakens in de parochies van het bisdom, ten dienste van de voortgang van het geloofsleven. In de eucharistieviering van Roepingenzondag gaat de evangelielezing over de Goede Herder. Jezus zegt: 'Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen' (Johannes 10, 11-16). Een andere belangrijke tekst voor het gebed om roepingen is Matteüs 9, 35-38: Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte mensen werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: 'De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.'

'Wat vraagt God van jou?' is een vraag die ons allen aangaat, schrijft rector Broeders van Vronesteyn. Deze vraag kan worden beantwoord als je hem in gebed voorlegt aan de Heer. Maar niet alleen in gebed, ook in de gemeenschap van de Kerk mag je samen met anderen zoeken naar het antwoord op deze vraag. Nooit alleen, altijd samen. De rector verbindt de vraag met 'Hier ben ik'. Rector Broeders: 'Hier ben ik' is een passage uit Psalm 40, waarvan een prachtige compositie is van Marco Frisina: Eccomi. 'Hier ben ik' is ook de tekst die de kandidaat uitspreekt voor de diaken- en priesterwijding: Hier ben ik Heer, uw wil te doen is mijn vreugde (Psalm 40, 8-9). En eigenlijk geldt dit voor iedere gedoopte. Hier ben ik Heer, zeg mij wat mijn roeping is en ik zal deze met de kracht van de H. Geest volbrengen. Jezus Christus roept mensen om Hem te volgen, om zijn leerlingen te worden en zijn voorbeeld na te volgen in hun leven. Bijzonder roept Hij mensen tot het diaconaat en priesterschap. Het volgen van Jezus vraagt daarbij het loslaten van eigen belangen, verlangens en plannen, en het stellen van Gods wil boven alles. Het betekent een leven van navolging, waarin je streeft naar liefde, vergeving, nederigheid en gerechtigheid, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd en onderwezen.

Vronesteyn

Bedevaarten naar Banneux

Het Banneux Comité Bisdom Rotterdam organiseert ook dit jaar verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

  • Een 5-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2024 (geheel verzorgd) 325,- euro.
  • Een 2-daagse bedevaart op 1 en 2 juni 2024, kosten: 145.- euro.
  • Een 1-daagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2024, kosten: 70.- euro.

Opgaven en verdere informatie (015) 369 31 48 / e-mail paulaopstal@hotmail.com (070) 320 58 72 / e-mail: gerard.debruin@planet.nl. Meer informatie vindt u op de website van het Bisdom Rotterdam.

Mariëtte Beco was een Belgische vrouw die in Banneux getuige geweest zou zijn van Mariaverschijningen, zij was de oudste van een groot gezin. Op 15 januari 1933 zag ze - 11 jaar oud - buiten in de sneeuw de mooie dame, die haar bij een tweede verschijning een waterbron wees. Bij de derde verschijning zou ze gezegd hebben: 'Ik ben de Maagd der Armen en beveel de bron aan voor alle zieken.' Bij de vierde verschijning vroeg de mooie dame (Maria) om een kapel. Hierop kwam nog een viertal verschijningen en de laatste woorden van Maria waren: 'Ik ben de Moeder van de Verlosser - Moeder van God.'

Tijdens haar verschijningen te Banneux heeft de Maagd der Armen tot drie keer toe een oproep tot het gebed gedaan: Bid veel. Zij herneemt hier de aanbevelingen van Jezus zelf die vraagt veel te bidden en daarin niet de moed te verliezen (Lucas 18, 1). De Apostelen geven ons dezelfde raad. Sint-Paulus schrijft: Volhard in het gebed (Romeinen 12, 12). Bid zonder ophouden (1 Tessalonica 5, 13).

Na de Hemelvaart van Jezus hebben de leerlingen al biddend gewacht op Pinksteren. Zij hebben om de Heilige Geest gevraagd en hun gebed werd verhoord. Het resultaat van deze eerste 'negendaagse' ligt aan de oorsprong van het noveengebed (een volgende keer leest u meer over een noveengebed) in de Kerk. Maria nam deel aan dit gebed. Zij die ervaren heeft wat elke moeder ervaart die negen maanden wacht op de geboorte van het kind dat zij draagt.

Laten we met vertrouwen tot de Maagd der Armen bidden. Vragen we haar dat zij ons helpt bidden en dat wij ons laten leiden door de Heilige Geest in het gebed en in ons leven.

Banneux

Jezus verschijnt aan de apostelen

In die tijd vertelden de leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken, stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij u.' In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat Ik heb.' En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was: Alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes, in de profeten en psalmen moet vervuld worden.' Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. Gij zijt getuigen hiervan.'

Lc. 24, 25-38
Jezus' wonden

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 9.30 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl of bel naar: 06 - 23 62 42 68


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 16, 2024

Zaterdag

13 april

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen.

Zondag

14 april

9.30 uur Derde zondag van Pasen. Hoogmis muzikaal verzorgd door het dameskoor Jubilatio. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is vicaris Van Deelen. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

17 april

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

18 april

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedsgroep Mama di Rosario.

Vrijdag

19 april

8.30 uur Eucharistieviering. (Indien er geen priester beschikbaar is, dan is er een woord- en communieviering door diaken Lokken). Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.
10.30 uur De kerk is opengesteld voor bezichtiging tot 13.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

Zaterdag

20 april

14.00 uur De kerk is opengesteld voor bezichting tot 17.00 uur. Achter in de kerk is een kleine verkoopstand waar u devotionalia kunt aanschaffen.

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Er is een deurcollecte voor Roepingenzondag.

Zondag

21 april

9.30 uur Vierde zondag van Pasen. Hoogmis muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei. Gregoriaans/Latijnse mis met de wisselende gregoriaanse gezangen. De celebrant in deze viering is pater Tharsis SVD. Er is een deurcollecte voor Roepingenzondag. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.