LIDUINA-

R.K.

Het schild naast de hoofdingang van de Liduina Basiliek

BASILIEK

KERK

Basiliektekst
Basiliektekst
Basiliektekst
Liduina
Lam Gods
OLV
Nieuws

Scherm:

Mededelingen

Maria Lichtmis

Donderdag 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel. Er is dan 's-avonds om 19.00 uur een gezongen eucharistieviering met medewerking van het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. Vanwege de vooravond van de gedachtenis van de H. Blasius bent u na de viering welkom om de Blasiuszegen te ontvangen.

Opdracht van de Heer

Kinderwoorddienst

Zondag 5 februari is er tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur kinderwoorddienst en crèche.

kinderwoorddienst

Zaligsprekingen

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: 'Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.'

Mt. 5, 1-12
Zalig de barmhartigen

Blasius

Op 3 februari viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Blasius, bisschop en martelaar.

De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Historisch is er nagenoeg niets over hem bekend, behalve dan dat hij in de 4de eeuw geleefd moet hebben. Volgens diverse legenden was hij een arts die tot bisschop van de Armeense stad Sebaste werd gekozen. Omdat hij getuigde van zijn geloof in Christus zou hij na vele gruwelijke martelingen zijn onthoofd. Zijn verering is wellicht pas door de kruisvaarders naar West-Europa overgebracht.

Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. Op 3 februari wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: 'Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest'. Amen.

Dat de Blasiuszegen met kaarsen wordt verricht is afkomstig van het middeleeuwse gebruik om frequent kaarsen aan Sint Blasius te offeren. Dit zou teruggaan op de legende van een vrome vrouw die de gevangengenomen bisschop van Sebaste dagelijks in de kerker opzocht, hem te eten gaf en hem van een kaars voorzag. Blasius zou de vrouw gevraagd hebben hem ook na zijn dood kaarsen te blijven schenken.

Bron: kro-ncrv.nl
Heilige Blasius

Vieringen via YouTube

Iedere zondag is de eucharistieviering van 10.00 uur vanuit de Liduinabasiliek, live te volgen via het YouTube-kanaal van de parochie. Daarnaast wordt er maandelijks een gebedsdienst, vanuit verschillende kerken op het YouTube-kanaal geplaatst op de tweede zondag van de maand. Ook is er een vesperdienst op de laatste vrijdag van de maand.

Logo YouTube

Ziekenzalving

Heeft u dringend een priester nodig voor het toedienen van de ziekenzalving, stuurt u dan een e-mail naar pastoraalteam@goedeherderparochie.nl.


Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, doet u dit dan liefst vóór donderdag door contact op te nemen met mevrouw Conny Kappelhof-Streep, telefoon (010) 426 82 62 of per e-mail: thcmstreep@hetnet.nl U kunt ook een envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Vermeld dan wel duidelijk op de envelop dat het om een misintentie gaat.

Bijdragen voor misintenties kunt u overmaken op bankrekening NL58 INGB 0000 53 03 42 t.n.v. 'RK PAR DE GOEDE HERDER' o.v.v. de intentie en uw naam en uw telefoonnummer.

Meer informatie over misintenties kunt u hier lezen.

Bidden

Vieringen en activiteiten, week 4, 2023

Zaterdag

28 januari

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

29 januari

10.00 uur Vierde zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door de Oostercantorij. Tijdens de viering worden de communicanten voorgesteld. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

Woensdag

1 februari

8.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag

2 februari

19.00 uur Feest van de Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis). Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei en het dameskoor Jubilatio. Aansluitend bent u welkom om de Blasiuszegen te ontvangen.

20.00 uur Gebedsdienst van de gebedskring Mama di Rosario.

Vrijdag

3 februari

8.30 uur Gedachtenis van de heilige Blasius, bisschop en martelaar. Eucharistieviering. Aansluitend bent u welkom om de Blasiuszegen te ontvangen. Na de viering wordt het Allerheiligste uitgesteld op het Liduina-altaar links voor in de kerk en is er gelegenheid tot Aanbidding tot 10.30 uur. Tevens is er de mogelijkheid voor gebed en om een kaarsje op te steken bij de heiligen. Aansluitend aan de eucharistieviering is er ook koffiedrinken in de Wilgenburg.

Zaterdag

4 februari

17.00 uur Uitstelling van het Allerheiligste op het Liduina-altaar en Aanbidding tot aan de avondmis van 18.00 uur.

18.00 uur Eucharistieviering. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee.

Zondag

5 februari

10.00 uur Vijfde zondag door het jaar. Eucharistieviering muzikaal verzorgd door het herenkoor In Honorem Dei met gregoriaans en Nederlandse liederen. De celebrant in deze viering is pastoor Duynstee. Er is kinderwoorddienst en crèche. Na de eucharistieviering bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee in de Wilgenburg. U kunt de viering ook live volgen via het YouTube-kanaal van de parochie.

15.00 uur Eucharistieviering van de gebedskring Mama di Rosario. De celebrant in deze viering is pater C. Ebaa CSSp.